Station 8 Schwarzbären

Ja , es gibt sie noch, die Schwarzbeeren in unseren heimischen Wäldern rund um Falkenstein. Keine Angst, die Rede ist von der kleinen leckeren Waldbeere die auch hochdeutsch Heidelbeere genannt wird. Diese winzig kleinen Früchte gehören neben Honig zu den Lieblingsleckereien unserer beiden Bärenbrüder Björn und Martin und ihrer wildlebenden Verwandten in Nordamerika. Zum größten Teil ernähren sich Amerikanische Schwarzbären, auch Baribal genannt, von pflanzlicher Kost, doch fressen sie auch gerne Fleisch und Fisch.  Unsere beiden Schwarzen sind 2019 in einem niederländischen Zoo geboren. Da waren die beiden winzig klein und hilflos, wiegen sie doch bei Ihrer Geburt nur ca. 300 Gramm. Im Zoo wachsen sie behütet auf, in der Natur können andere Tiere wie der Grizzlybär, Wölfe oder der Puma für Jungbären zur tödlichen Gefahr werden.  In der Natur oft als Einzelgänger unterwegs, kann man sie aber auch als Mutterfamilie, also dem Muttertier mit ihren teilweise bereits erwachsenen Jungtieren, beobachten oder es begegnen sich viele Bären am Fluss beim Lachs fangen. Bekannt sind die Schwarzbären für ihre Kletterkünste in ihrer Jugendzeit, sind sie älter, klettern sie nur noch in Ausnahmesituationen.  Wenn man einem Schwarzbären in freier Wildbahn begegnet, sollte man sich nicht zu einem Wettrennen verleiten lassen, denn kurzzeitig können sie 45 bis 50 Km/h schnell sein. Ein langsamer Rückwärtsgang, eine beruhigende Stimme und sich größer machen als man wirklich ist sind gut geeignet dieses Erlebnis in guter Erinnerung zu behalten. In den Tipp mancher Ranger, sich tot zu stellen, möchte man sich nicht unbedingt hineindenken. Björn und Martin sind aber, wie die meisten Schwarzbären, nicht an Konfrontation interessiert und gut gelaunt.

Station 8 Medvěd černý (baribal)

Ano, stále existují, jsou to borůvky v našich místních lesích v okolí Falkensteinu (slovní hříčka - v němčině zní slovo borůvky stejně jako výraz pro černého medvěda - pozn. překl.). Nebojte se, mluvíme o malých, lahodných lesních bobulích, známých také jako borůvky. Tyto drobné plody patří spolu s medem k oblíbeným pochoutkám našich dvou medvědích bratrů Björna a Martina a jejich divokých příbuzných v Severní Americe. Američtí černí medvědi, známí také jako baribalové, se většinou živí rostlinnou stravou, ale rádi jedí i maso a ryby.  Naši dva medvědi černí se narodili v nizozemské zoo v roce 2019. Byli malí a bezmocní, po narození vážili jen asi 300 gramů. V zoologické zahradě vyrůstají v bezpečí, ale ve volné přírodě mohou být pro mláďata smrtelným nebezpečím jiná zvířata, například medvědi grizzly, vlci nebo pumy.  V přírodě jsou často samotářští, ale můžete je pozorovat i jako mateřskou rodinu, tj. medvědí matku s mláďaty, z nichž některá jsou již dospělá, nebo se mnoho medvědů setkává u řeky při lovu lososů. Medvědi černí jsou známí svými šplhacími schopnostmi, zejména v mládí, ale když jsou starší, šplhají jen ve výjimečných situacích.  Pokud se s medvědem černým setkáte ve volné přírodě, nenechte se zlákat k závodění, protože medvěd může krátkodobě dosáhnout rychlosti 45 až 50 km/h. Pomalé couvání, uklidňující hlas a dělání ze sebe většího, než ve skutečnosti jste - to jsou dobré způsoby, jak si tento zážitek uchovat v dobré paměti. Na tip některých strážců, že můžete hrát mrtvé, raději nemyslete. Ale Björn a Martin, stejně jako většina medvědů černých, nemají zájem o konfrontaci a mají dobrou náladu.

Station 8 Black Bears

Yes, they are still there, the huckleberries in our local forests around Falkenstein. Don’t be afraid, we are talking about the small delicious forest berry which is also called blueberry in high German. Along with honey, these tiny little fruits are among the favourite treats of our two bear brothers Björn and Martin and their wild relatives in North America. For the most part, American black bears, also called Baribals, feed on a plant-based diet, but they also enjoy eating meat and fish.  Our two black bears were born in a Dutch zoo in 2019. Both were tiny and helpless, weighing only about 300 grams at birth. In the zoo they grow up sheltered, in nature other animals like the grizzly bear, wolves or the cougar can become a deadly danger for young bears.  One can observe them in the nature, often as a loner on the way, but also as a mother family, i.e., the mother bear with her partly already adult cubs, or many bears meet at the river while catching salmon. Known for their climbing skills when they are young, as they get older, black bears climb only in exceptional situations.  If you encounter a black bear in the wild, don’t be tempted to race, as they can reach speeds of 45 to 50 km/h for short periods of time. A slow backward walk, a soothing voice and making yourself bigger than you really are, good ways to keep this experience in a good memory. The tip of some rangers to play dead is not something you necessarily want to think about. Björn and Martin, however, like most black bears, are not interested in confrontation and are in a good mood.