Station 6 Schneeeule

Aha, also am Lemming liegt es ob es der Schneeeule gut geht. Gibt es viele dieser manchmal massenhaft auftretenden Nagetiere, so kann auch die in der Tundra beheimatete Schneeeule gut Beute machen und den Nachwuchs groß kriegen. Bricht aber alle paar Jahre die Lemmingpopulation zusammen, so ist das eine schlechte Zeit für unseren Vollzeitjäger, die Nachts, aber für Eulen untypisch, auch am Tage auf Nahrungssuche sind. Die meiste Zeit halten Schneeeulen sich auf dem Boden auf, wo sie perfekt bei Schnee und Eis getarnt sind. Bevor es für die Bodenbrütenden Eulen mit dem klangvollen lateinischen Namen Bubo scandiacus ans Eierlegen geht,  muss sich der schneeweiße Eulenmann alle Mühe geben, dass es zur Hochzeit kommt. Ein toter Lemming für die Braut ist da gerade recht. In den an Lemmingen armen Jahren, weichen die Schneeeulen zwangsläufig in den Süden aus und kommen gelegentlich sogar bis nach Mitteldeutschland. Einen Vorteil haben Schneeeulen gegenüber anderen Eulenarten, sie besitzen nämlich die Fähigkeit, sich für den  arktischen Winter ein Fettpolster anzulegen. Ein geniales Alibi für Übergewicht.

Station 6 Sova sněžná

Aha, takže záleží na lumíkovi, jestli se sově sněžné daří dobře. Pokud je těchto hlodavců hodně, což se někdy děje hromadně, může si sova sněžná, která je původem z tundry, zajistit dobrou kořist a vychovávat množství potomků. Pokud se však populace lumíků každých několik let výrazně zmenší, je to špatná doba pro našeho lovce na plný úvazek, který se živí nejen v noci, což je pro sovy typické, ale i ve dne. Většinu času se sovy sněžné zdržují na zemi, kde jsou dokonale maskovány sněhem a ledem. Než sova s melodickým latinským jménem Bubo scandiacus začne snášet vejce, musí samec sovy sněžné vynaložit veškeré úsilí, aby vůbec ke svatbě došlo. Mrtvý lumík pro nevěstu je to pravé. V letech, kdy je lumíků málo, se sovy sněžné nevyhnutelně stěhují na jih a občas se dostanou až do středního Německa. Sovy sněžné mají oproti ostatním druhům sov jednu výhodu: dokáží si vytvořit tukovou zásobu na arktickou zimu. Geniální alibi pro obezitu.

Station 6 Snowy Owl

Aha, so it’s up to the lemming whether the snowy owl is doing well. If there are many of these rodents, which sometimes occur in masses, it is also good prey for the snowy owl, which is native to the tundra, and raise their offspring. However, if the lemming population collapses every few years, it’s a bad time for our full-time hunter, who forages at night, but uncharacteristically for owls, also during the day. Most of the time snowy owls stay on the ground, where they are perfectly camouflaged in snow and ice. Before the ground-nesting owls with the melodious Latin name Bubo scandiacus start laying eggs, the snow-white owl male has to make every effort to ensure that the wedding takes place. A dead lemming for the bride is just the right thing. In years poor in lemmings, snowy owls inevitably move south, occasionally even making it as far as central Germany. Snowy owls have one advantage over other owl species, namely they have the ability to build up a fat cushion for the Arctic winter. An ingenious alibi for being overweight.