Station 28 Schlangen

Manche gruselt es schon, wenn sie nur das Wort Schlange hören. Und zugegeben, dort wo Giftschlangen verbreitet sind, sollte man schon Respekt vor ihnen haben und entsprechend Vorsicht walten lassen. Doch von den weltweit ca. dreitausend Schlangenarten sind in Deutschland nur sechs Arten heimisch. Bekannt sind davon die ungiftige Ringelnatter und die  giftige Kreuzotter, deren Biss aber nur für Mäuse und andere kleine Beutetiere gefährlich ist.  Während die heimische Kreuzotter nur sechzig Zentimeter lang wird, kann eine Anakonda bis neun Meter lang werden und zweihundertfünfzig Kilogramm schwer. Die kleinste Schlange dagegen lebt in der Karibik, misst nur zehn Zentimeter und ist dünn wie eine Spaghetti. Beweglich wie eine Schlange müsste man sein. Der Trick daran ist, dass Schlangen je nach Art, bis zu vierhundertfünfunddreißig Wirbel besitzen. Besteht doch dagegen beim Menschen die Wirbelsäule aus nur dreiunddreißig Wirbeln. Wer die Möglichkeit hat, Schlangen beim fressen zuzuschauen, ist erstaunt darüber, dass das Beutetier oft viel größer als der Kopf der Schlange ist. Dies ist nur möglich, weil sie beim Fressvorgang die beiden Kieferhälften aushängen kann.

Station 28 Hadi

Někteří lidé se bojí, jen když slyší slovo had. A je pravda, že tam, kde jsou jedovatí hadi rozšířeni, je třeba mít k nim respekt a dbát přiměřené opatrnosti. Z přibližně tří tisíc druhů hadů na světě jich však v Německu žije jako původních pouze šest. Z nich jsou dobře známé nejedovaté užovky a jedovaté zmije, ale jejich kousnutí je nebezpečné pouze pro myši a jinou drobnou kořist.  Zatímco tuzemská zmije dorůstá délky jen šedesáti centimetrů, anakonda může měřit až devět metrů a vážit dvě stě padesát kilogramů. Nejmenší had naopak žije v Karibiku, měří pouhých deset centimetrů a je tenký jako špageta. Musel bys být mrštný jako had. Vtip je v tom, že hadi mají v závislosti na druhu až čtyři sta třicet pět obratlů. Naproti tomu lidská páteř se skládá pouze z třiatřiceti obratlů. Každý, kdo má možnost pozorovat hady při krmení, je překvapen, že kořist je často mnohem větší než hadova hlava. To je možné jen díky tomu, že během krmení může odklopit obě poloviny čelistí.

Station 28 Snakes

Some people get creeped out just hearing the word snake. And admittedly, where poisonous snakes are widespread, one should already have respect for them and exercise appropriate caution. But of the approximately three thousand snake species worldwide, only six species are native to Germany. Known of them are the non-poisonous grass snake and the poisonous adder, but their bite is dangerous only for mice and other small prey.  While the native adder grows only sixty centimetres long, an anaconda can grow to nine meters long and weigh two hundred and fifty kilograms. The smallest snake, on the other hand, lives in the Caribbean, measures only ten centimetres and is as thin as a spaghetti. One would have to be as agile as a snake. The trick is that snakes, depending on the species, have up to four hundred and thirty-five vertebrae. In contrast, the human spine consists of only thirty-three vertebrae. Anyone who has the opportunity to watch snakes feed is amazed that the prey animal is often much larger than the snake’s head. This is only possible because she can unhinge both halves of her jaws during the feeding process.